หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร

   
 
ติดตามค้นหาคำร้อง
ใส่เลขที่คำร้องที่ต้องการค้นหา
 
 
 www.facebook.com/grad.ku
 
 
 
 
มุมวีดีโอ...
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น
ปีการศึกษา 2556
แนวปฏิบัติสัดส่วนการรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น
ประจำปีการศึกษา 2554

Click to Enlarge !!!
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551
วันนี้ : 2,743 คน
เดือนนี้ : 68,475 คน
ทั้งหมด : 5,339,690 คนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย 18 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2557

    
   
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 รอบแรก-รอบสอง -> ตรวจสอบรายชื่อ -> กำหนดการและขั้นตอน -> ใบแจ้งการชำระเงิน(KU.9) -> แบบฟอร์มอื่น ๆ -> สาขาวิชาที่ไม่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา -> รายชื่อนิสิตชำระเงิน -> กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ -> ขอ Account Nontri
ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 / แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ / แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 || ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรนานาชาติ (เปิดเรียน ภาคต้น 2556 วันที่ 19 ส.ค. 2556)
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2557 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ
กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม
กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557
การสอบภาษาอังกฤษแบบปากเปล่าสำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการขอจบการศึกษา
 
- ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 - ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงที่ 2)
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์และการขอจบการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 
- ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 - ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (สำหรับนิสิตที่มีรหัสก่อนปี 48)/การสอบประมวลความรู้ (สำหรับนิสิตที่มีรหัสตั้งแต่ปี 48) และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข
 
- ประจำปีการศึกษา 2556 - ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงที่ 2)
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (สำหรับนิสิตที่มีรหัสก่อนปี 48)/การสอบประมวลความรู้ (สำหรับนิสิตที่มีรหัสตั้งแต่ปี 48) และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติแผน ข
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556
รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
หลักฐานการขอจบการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอก และนิสิตปริญญาโท หลักสูตร แผน ก
หลักฐานการขอจบการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรแผน ข
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่
ขอ Account Nontri || ระบบการลงทะเบียนนิสิต Online || พิมพ์ใบรายงานตัวสำหรับเจ้าหน้าที่
 
ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ( 21-Jul )

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ( 21-Jul )

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับบุคลากร จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 18-Jul )

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและเกษตร (XG63) และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (XG81) รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการเรียนล่วงหน้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ( 16-Jul )

Submission of Double Master's Degree Program Application Documents ( 16-Jul )

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ( 01-Jul )

รายชื่อนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ( 30-Jun )

40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( 10-Jun )

----> อ่านต่อ  

รางวัลชมเชย
ประเภทรายกระบวนงาน
กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยระบบ WRTS
โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 
รางวัล Best KU-KM Awards
ประเภท ดีเยี่ยม
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"KU-KM Day" ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 7
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทที่ 1
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 6
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทที่ 1
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 4
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทรางวัลการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงาน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 3
รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท C
รางวัลคุณภาพการให้บริการ/
แนวปฏิบัติที่ดี
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th

THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
Telephone 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.thEnglish