หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร

   
 
ติดตามค้นหาคำร้อง
ใส่เลขที่คำร้องที่ต้องการค้นหา
 
 
 www.facebook.com/grad.ku
 
 
 
 
มุมวีดีโอ...
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น
ปีการศึกษา 2556
แนวปฏิบัติสัดส่วนการรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น
ประจำปีการศึกษา 2554

Click to Enlarge !!!
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551
วันนี้ : 1,523 คน
เดือนนี้ : 51,188 คน
ทั้งหมด : 5,509,875 คนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย 18 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2557

    
   
เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ / รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 / แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษ / แบบฟอร์มประวัติอาจารย์พิเศษ บุคคลภายนอก
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557
กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2557
หลักฐานการขอจบการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอก และนิสิตปริญญาโท หลักสูตร แผน ก
หลักฐานการขอจบการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรแผน ข
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่
ขอ Account Nontri || ระบบการลงทะเบียนนิสิต Online || พิมพ์ใบรายงานตัวสำหรับเจ้าหน้าที่
 
ขอเชิญสมัครและรับการคัดเลือกเป็นนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 กันภัยมหิดลเกมส์ ( 22-Sep )

The visit of Professor Dr. Sing Kai Lo, Associate Vice President (Graduate Studies) and Dean of Graduate School, and delegates from The Hong Kong Institute of Education, Hong Kong. ( 22-Sep )

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( 19-Sep )

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 194 รายการ ( 18-Sep )

SEAMEO Congress on "Southeast Asia in Transition: Re-Thinking Education, Science and Culture for Regional Integration" ( 18-Sep )

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ( 18-Sep )

กำหนดการส่งโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา ( 18-Sep )

ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ( 18-Sep )

การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท (เพิ่มเติม) ( 17-Sep )

รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ( 17-Sep )

แจ้งผลการให้ทุน คปก. รุ่นที่ 17 กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ ( 15-Sep )

รับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2558 ( 10-Sep )

รายชื่อนิสิตปัจจุบันที่จะหมดสถานภาพนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ( 09-Sep )

การขอหนังสือรับรองผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (OGRF) ( 08-Sep )

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ( 08-Sep )

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ( 04-Sep )

กำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2558 ( 15-Aug )

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557 ( 13-Aug )

----> อ่านต่อ  

รางวัลชมเชย
ประเภทรายกระบวนงาน
กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยระบบ WRTS
โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 
รางวัล Best KU-KM Awards
ประเภท ดีเยี่ยม
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"KU-KM Day" ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 7
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทที่ 1
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 6
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทที่ 1
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 4
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทรางวัลการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงาน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 3
รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท C
รางวัลคุณภาพการให้บริการ/
แนวปฏิบัติที่ดี
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th

THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
Telephone 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.thEnglish