หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร

   
ติดตามค้นหาคำร้อง
ใส่เลขที่คำร้องที่ต้องการค้นหา
 www.facebook.com/grad.ku
 
 
 
 
มุมวีดีโอ...
แนวปฏิบัติสัดส่วนการรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น
ประจำปีการศึกษา 2554

Click to Enlarge !!!
จำนวนผู้เข้าชม
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551
วันนี้ : 510 คน
เดือนนี้ : 22,090 คน
ทั้งหมด : 6,763,673 คนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2559 ภาคต้น 1 ธันวาคม 2558 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 (ขยายเวลา) ... ภาคปลาย 15 สิงหาคม 2559 – 28 ตุลาคม 2559

    
   
เอกสารประกอบการบรรยายในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559
Presentation Handout of the New International Graduate Student Orientation for the First Semester 2015 (Tuesday 29th September 2015)
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ || ขอ Account Nontri || ระบบการลงทะเบียนนิสิต Online
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (update 11 ธ.ค. 2558)
กำหนดการอนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2558
หลักฐานการขอจบการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาเอก และนิสิตปริญญาโท หลักสูตร แผน ก
หลักฐานการขอจบการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรแผน ข
พิมพ์ใบรายงานตัวสำหรับเจ้าหน้าที่
   
บัณฑิตวิทยาลัยได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ ครั้งที่ 1 ( 08-Feb )
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลาและสถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ( 08-Feb )
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานพิธีวางมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ ( 05-Feb )
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ( 04-Feb )
The Dean of The Graduate School participated in the MOU signing ceremony for a double Ph.D. degree program between The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University (UGSAS-GU) and Kasetsart University. ( 02-Feb )
The Graduate School cordially welcomed and hosted a reception luncheon for an Administrative Team from The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University (UGSAS-GU), Japan. ( 02-Feb )
โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2559 "50 ปี บว. กับ ม.ในกำกับ" ( 02-Feb )
คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมวางพวงมาลา ระลึกสามบูรพาจารย์ ( 02-Feb )
กิจกรรม Open House ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559 ( 02-Feb )
โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 8 ( 19-Jan )
รับสมัครศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร และ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ( 19-Jan )
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสําหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ( 11-Jan )
การสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาจารย์/นิสิตในความดูแล ( 11-Jan )
การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ( 30-Dec )
----> อ่านต่อ  
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 8
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทที่ 1
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 8
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทที่ 3
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
(นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

รางวัลชมเชย
ประเภทรายกระบวนงาน
กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยระบบ WRTS
โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 
รางวัล Best KU-KM Awards
ประเภท ดีเยี่ยม
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"KU-KM Day" ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 7
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทที่ 1
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556

รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 6
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทที่ 1
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 4
รางวัลระดับดีเยี่ยม
ประเภทรางวัลการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงาน
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
รางวัลคุณภาพ
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 3
รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท C
รางวัลคุณภาพการให้บริการ/
แนวปฏิบัติที่ดี
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 02-942-8445-9 ภายใน 1184-5
E-mail: fgra@ku.ac.th
 
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
Telephone 02-942-8445-9
E-mail: fgra@ku.ac.th
English